EN

ΕΚΔΟΣΕΙΣ


Οι Τρείς Γίγαντες ( Άγνοια, Λήθη, Ραθυμία) Οι Τρείς Γίγαντες ( Άγνοια, Λήθη, Ραθυμία)

Οἱ τρεῖς πνευματικοὶ γίγαντες ποὺ ὕπουλα καταστρέφουν ὅλο τὸ πνευματικὸ ἔργο τοῦ χριστιανοῦ. Πῶς ἀντιμετωπίζονται καὶ ποιὰ τὰ ἀποτελέσματα κάθε πάθους; Μᾶς ἐνημερώνουν οἱ σοφοὶ στὰ θεῖα Πατέρες τῆς ἐρήμου

ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙ ΤΟΥΣ

Ἕνα μικρό καί πολύτιμο βιβλιαράκι πού δίνει ἀπάντησι στό βασικό πρόβλημα τῶν λογισμῶν πού ἀντιμετωπίζει κάθε ἄνθρωπος πού προσεύχεται καί ἀγωνίζεται πνευματικά. Τό βιβλίο κυκλοφορεί στά Γερμανικά

Β΄ ΤΑ­ΠΕΙ­ΝΩ­ΣΙΣ, Υ­ΠΕ­ΡΗ­ΦΑ­ΝΕΙΑ, Α­ΛΑ­ΖΟ­ΝΕΙΑ, ΚΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΞΙΑ ΚΑΙ  ΚΑΥ­ΧΗ­ΣΙΣ Β΄ ΤΑ­ΠΕΙ­ΝΩ­ΣΙΣ, Υ­ΠΕ­ΡΗ­ΦΑ­ΝΕΙΑ, Α­ΛΑ­ΖΟ­ΝΕΙΑ, ΚΕ­ΝΟ­ΔΟ­ΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥ­ΧΗ­ΣΙΣ

῾Η τα­πε­ί­νω­σις εἶ­ναι ἡ με­γί­στη πά­ντων ἀ­ρε­τή, χω­ρίς τήν ὁ­πο­ί­α κά­θε ἄλ­λη ἀ­ρε­τή χά­νει τό σκο­πὸ της. Ὅ­λοι οἱ ἅ­γιοι καὶ ἰ­δι­αί­τε­ρα ὁ Ἀπ. Παῦ­λος δι­ε­κρί­νον­το γιά τήν τα­πε­ί­νω­σί τους.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Εὑ­ρε­τή­ριον τῶν Ἁ­πά­ντων τοῦ ἁγ. ᾽Ι­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου βά­σει τῆς Πα­τρο­λο­γί­ας τοῦ M­I­G­NE καί τῆς Ε­ΠΕ. Πε­ρι­έ­χον­ται πά­νω ἀ­πό 9.500 πα­ρα­πομ­πές σέ 840 θέ­μα­τα τοῦ ῾Ι­ε­ροῦ Πα­τρός. 2Η Ἔκ­δο­σις. Σε­λί­δες 1350.

ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ. ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.

Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Γρηγορίου τοῦ Παλα-μᾶ. Πά­νω ἀ­πό 2000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 400 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πὲς στὴν Ε­ΠΕ, Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne καὶ Ἐκδόσεις Παν. Χρίστου. Β΄ Ἔκδοσις. Σελίδες 1800

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ: ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ:

ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΤΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ. Τό βιβλίο αὐτό «εἶναι πηγαῖον ὕδωρ ἀλλόμενον εἰς ζωήν αἰώνιον». .

 Δ΄  Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς Δ΄ Η Ε­ΛΕ­Η­ΜΟ­ΣΥ­ΝΗ, ἡ καρ­διά τῆς ἀ­ρε­τῆς

Ὁ ἅ­γιος ᾽Ι­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος ὠ­νο­μά­σθη­κε ὁ κή­ρυ­κας τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καὶ τῆς με­τα­νοί­ας. Σπά­νια δέν θά ἀ­να­φερ­θῆ στίς ὁ­μι­λι­ες του στό θέ­μα τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης

 ΟΙ ΓΟ­ΝΕΙΣ, ΤΟ ΠΑΙ­ΔΙ ΚΑΙ Η Α­ΝΑ­ΤΡΟ­ΦΗ ΤΟΥ ΟΙ ΓΟ­ΝΕΙΣ, ΤΟ ΠΑΙ­ΔΙ ΚΑΙ Η Α­ΝΑ­ΤΡΟ­ΦΗ ΤΟΥ

᾽Α­πο­τε­λεῖ ἀ­νά­τυ­πο ἀ­πό τόν Γ΄ τό­μο μέ τόν τίτ­λο, Ὁ γά­μος, ἡ Οἰ­κο­γέ­νεια καί τά προ­βλή­μα­τά του καί κυ­κλο­φο­ρεῖ στή μορ­φὴ αὐ­τή κα­θα­ρά γιά πρα­κτι­κο­ύς λό­γους.

ΤΑ ΠΑ­ΘΗ ΚΑΙ Η ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.  ΤΑ ΠΑ­ΘΗ ΚΑΙ Η ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΑ ΤΟΥΣ.

Μί­α μι­κρή συμ­πυ­κνω­μέ­νη ὁ­μι­λί­α πού ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τά ψυ­χι­κά πά­θη τοῦ ἀν­θρώ­που.

 ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Ο­ΧΙ ΤΟΥ ΘΕ­ΟΥ ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Ο­ΧΙ ΤΟΥ ΘΕ­ΟΥ

Πολ­λοί ἐ­ρω­τοῦν καί δέν μπο­ροῦν νά βροῦν τό λό­γο γιά τόν ὁ­ποῖ­ο ἐ­νῶ προ­σε­ύ­χον­ται πο­λύ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ

Τὸ πα­ναν­θρώ­πι­νο πρό­βλη­μα τοῦ πό­νου ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μέ­σα σὲ λί­γες πε­ρι­ε­κτι­κές σε­λί­δες μὲ βά­σι τα­ὴν ἁγ. Γρα­φὴ καὶ τοὺς θε­ο­φό­ρους Πα­τέ­ρες τῆς Ἐ­κλη­σί­ας μας. Σελ. 48. 6η Ἔκ­δο­σις.

ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ) ΤΟ ΦΟ­ΒΕ­ΡΩ­ΤΕ­ΡΟ ΜΥ­ΣΤΗ­ΡΙΟ (Ο ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥ­ΧΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΣΩ­ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ΤΑ­ΘΑ­ΝΑ­ΤΙ­ΕΣ ΕΜ­ΠΕΙ­ΡΙ­ΕΣ)

Τὸ φο­βε­ρώ­τε­ρο μυ­στή­ριο πού ὑ­πάρ­χει στὸν ἄν­θρω­πο καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται μὲ βά­σι τὴν πα­ρά­δο­σι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ τοὺς βί­ους τῶν ἁ­γί­ων.

 ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ.

Εὑ­ρε­τή­ριον ἁ­πά­ντων τῶν ἔρ­γων τοῦ ἐν ἁ­γί­οις Πα­τρός ἡ­μῶν Βα­σι­λε­ί­ου τοῦ Με­γα­λου. Πά­νω ἀ­πό 3000 πα­ρα­πομ­πὲς σὲ 640 θέ­μα­τα μὲ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ καί στήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ Μi­g­ne.

ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ,   ΓΡΗ­ΓΟ­ΡΙΑ­ΝΟΝ ΤΑ­ΜΕΙ­ΟΝ,

Μέ πα­ρα­πομ­πές στήν Ε­ΠΕ, ΒΕ­ΠΕΣ καί τήν Πα­τρο­λο­γί­α τοῦ M­I­G­ΝΕ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Τό περισπούδαστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου σέ Νεοελληνικἠ Ἀπόδοσι. Τό ἔργο τό ὁποῖο εχει γνωρίσει δεκάδες ἐκδόσεις στήν Ἐλληνική, κυκλοφορεῖ τώρα στήν 8η ἔκδοσι. Σελ. 322

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. Θεωρεῖται ὡς τό ἄριστο ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.

ΧΡΙΣΤΟΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΗΘΕΙΑ

Ἐδῶ «ἀντανακλᾶται ἡ σοφία, ἡ ἁγιότης καί ἡ πολυμάθεια» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σέ ἁπλό καί κατανυκτικό Βυζαντινό ὕφος. Σελ. 660

ΑΚΑΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΚΑΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ἡ πιό ὄμορφη Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σέ ἁπλό καί κατανυκτικό Βυζαντινό ὕφος.

XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ XΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Α΄ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΛΠΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

῾Η δύ­να­μις τῆς πί­στε­ως καί τά γνω­ρί­σμα­τά της. ῾Η ἀ­σφα­λής ἄγ­κυ­ρα. ῾Η πί­στις ποὺ αὐ­ξά­νε­ται ὅ­ταν πο­λε­μῆ­ται. Ἡ δύ­να­μις τῆς πι­στε­ως. ῾Υ­πάρ­χουν δύ­ο εἲ­δη ἐλ­πί­δων. ῾Η θε­ί­α καί ἡ ἀν­θρώ­πι­νη ἐλ­πί­δα. Ἡ πρώ­τη εἶ­ναι μι­κρή, ἡ δε­ύ­τε­ρη ἀ­κα­τα­μά­χη­τη. Ποι­ὰ εἷ­ναι ἡ πιὸ δυ­να­τή και πῶς αἰ­σθά­νε­ται

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Γ΄  0 ΓΑ­ΜΟΣ Η ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Γ΄ 0 ΓΑ­ΜΟΣ Η ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ­ΒΛΗ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥΣ

θὰ ἀρ­κε­σθῶ στή γνώ­μη με­ρι­κῶν πού τό ἔ­χουν με­λε­τή­σει: Ἄν ὅ­λοι οἱ νε­ό­νυμ­φοι εἶ­χαν τό βι­βλί­ο αὐ­τό, τά δι­α­ζύ­για στή χώ­ρα μας θά ἧ­ταν πο­λύ πιό πε­ρι­ω­ρι­σμέ­να· καί τό ἄλ­λο: «῞Ο­ταν ἴ­χου­με δι­ά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα στήν οἰ­κο­γέ­νεια τό χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με ὡς ὁ­δη­γό». ᾽Α­να­φέ­ρω τά θέ­μα­τα πού δι­α­πραγ­μα­τε­ύ­ε­ται στίς 400 σε­λί­δες του:

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τά νεῦ­ρα τῆς ψυ­χῆς εἷ­ναι ἡ προ­σευ­χή. ῞Ο­πως δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξη ἄν­θρω­πος χω­ρίς καρ­διά, ἒ­τσι δέν μπο­ρεῖ νὰ ζη­ση ἄν­θρω­πος χω­ρίς τήν προ­σευ­χή. Ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται εἶ­ναι νε­κρός, δι­ό­τι δέν ἔ­χει ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τήν πη­γή τῆς ζω­ῆς, τόν Θεό. Καί ὅ­πως τά φυ­τά πού δέν πο­τί­ζον­ται, μα­ρα­ί­νον­ται καί ξη­ρα­ί­νον­ται, ἔ­τσι καί ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται μα­ρα­ί­νε­ται καί ξη­ρα­ί­νε­ται πνευ­μα­τι­κά.

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

ΜΙικρό απόδειπνο, Χαιρετισμοί, Εσπερινό, Όρθρο

 Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ. Ο ΔΙ­Α­ΒΟ­ΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑ­ΓΕΙΑ.

῾Ο ἀ­κο­ί­μη­τος ἐ­χθρός τῆς ἀν­θρώ­πι­νης σω­τη­ρί­ας εἷ­ναι ὁ δι­ά­βο­λος. Ποι­ός εἷ­ναι ὅ­μως πῶς μᾶς πο­λε­μεῖ καὶ πῶς ἀν­τι­με­τω­πί­ζε­ται;

1 - 24 / 45


Mailing list

Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
|

Προτάσεις Μελέτης

Τελευταία άρθρα

Αρχεία εικόνας

Αρχεία ήχου


active³ 4.9 · © 2000 - 2012 IPS Ltd · Όροι χρήσης